About Us

Partners

Yuma Ito
Yuma Ito

Partner
South East Asia

Yonoshin Mori
Yonoshin Mori

Partner
Japan & South East Asia

Hiroto Suzuki
Hiroto Suzuki

Partner
Japan

Principals

Akitake Fujita
Akitake Fujita

Principal
South East Asia

Tomasz Izydorczyk
Tomasz Izydorczyk

Principal
South East Asia

Firstname: Akitake
Firstname: Yuma
Firstname: Tomasz
Firstname: Yonoshin
Firstname: Hiroto