About Us

Partners

Yuma Ito
Yuma Ito

Partner
South East Asia

Hiroto Suzuki
Hiroto Suzuki

Partner
Japan

Principals

Akitake Fujita
Akitake Fujita

Principal
South East Asia

Tomasz Izydorczyk
Tomasz Izydorczyk

Principal
South East Asia

Firstname: Akitake
Firstname: Yuma
Firstname: Tomasz
Firstname: Hiroto